Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Overal waar in deze algemene voorwaarden House of Goods wordt genoemd valt onder die benoeming de entiteit House of  zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 53378261 alsmede de personen die volgens hetzelfde register gemachtigd zijn te handelen uit naam van House of.

1.2 Deze voorwaarden hebben betrekking op elke overeenkomst die gesloten wordt met House of Goods aangaande de verkoop en levering van koffie, thee, chocolade, craftbieren en serviesgoed.

1.3 Deze algemene voorwaarden sluiten elke andere algemene voorwaarden uit en gelden voor elke bestelling gedaan bij House of Goods.

1.4 Wijzigingen van, toevoegingen aan of afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 Een exemplaar van deze voorwaarden is opvraagbaar via de contact pagina op de website van House of Goods.

1.6 House of Goods is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 2. Assortiment en bestellen

2.1 Alle aanbiedingen van House of Goods, gedaan via de website of schriftelijk, zijn vrijblijvend, niet bindend, zolang de voorraad strekt en / of geldig tot en met de eventuele datum vermeld met de aanbieding, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 House of Goods doet al het mogelijke alle informatie met betrekking tot naamgeving, omschrijving, specificaties, gewichten en hoeveelheden van aangeboden producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw als mogelijk te vermelden. Beperkte afwijkingen hierop zijn toelaatbaar zonder dat deze leiden tot een wezenlijk andere leveringsverplichting voor House of Goods.

2.3 Door House of Goods omschreven smaken, geuren en kleuren van door House of Goods aangeboden levensmiddelen zijn subjectief, vertolken niet noodzakelijk de mening van de klant en derhalve kunnen aan deze omschrijvingen geen rechten ontleend worden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De via e-mail of schriftelijk door House of Goods verzonden orderbevestiging is de enig geldige bevestiging van het tot stand komen van een overeenkomst. Uitzonderingen hierop zijn contante verkoop en bestellingen welke vooruitbetaald zijn.

3.2 De verstuurde bevestiging, wijziging of annulering van een bestelling geeft de overeenkomst juist weer, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de klant.


Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen op de website en in schriftelijke aanbiedingen van House of Goods zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aan een bestelling worden kosten voor handling en verzending toegevoegd, de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de omvang en waarde van de bestelling.

4.2 Betaling geschiedt voorafgaand aan het verwerken en versturen van elke bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van een iDeal transactie, een online credit card transactie of een overboeking via bank of giro.

4.3 House of Goods beschouwt een betaling pas als succesvol wanneer deze door de financiele instelling welke de betaling verwerkt of door de door House of Goods aangewezen partij welke de betaling afhandelt als succesvol is bevestigd.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door House of Goods in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van House of Goods totdat de klant alle verplichtingen uit de met House of Goods gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


Artikel 6. Levering en verzending

6.1 De levertijden vermeld op de website van House of Goods zijn indicatief, er kunnen zich hierop uitzonderingen voordoen. House of Goods is voor overschrijding van de levertijd niet aansprakelijk tenzij overduidelijk en aantoonbaar sprake is van grove nalatigheid.

6.2 In beginsel wordt een bestelling verstuurd op het moment dat deze compleet op voorraad is, echter in overleg of op grond van door House of Goods toegeëigend recht kan een bestelling in gedeelten verstuurd worden.

6.3 Bestellingen worden verstuurd met de standaard pakketservice van PostNL. Bij niet thuis wordt de bestelling voor een tweede keer aangeboden. Bij een tweede niet thuis wordt de bestelling voor een periode van twee weken achtergehouden op een postkantoor of postagentschap in de buurt waarna de bestelling retour gaat.

6.4 Het risico van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling tijdens het verzendings proces tot aan aflevering is voor rekening van House of Goods, onder de voorwaarde dat een beschadigde of incomplete bestelling als zodanig wordt gemeld door de klant, bij voorkeur via e-mail, binnen 36 uur na aflevering. House of Goods aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling anders dan de aanschafprijs en kosten voor handling en verzending door de klant betaald voor het beschadigde, incomplete of verloren deel van de bestelling. De klant heeft in een dergelijk geval de keuze tussen een kostenloos vervangend gelijk product of restitutie van gedane betaling voor het beschadigde, incomplete of verloren deel van de bestelling.

6.5 Onder de in artikel 6.5 genoemde beschadigingen vallen, wanneer het product een levensmiddel betreft, tevens gevallen van bederf of open verpakkingen waardoor het levensmiddel in direct contact met de buitenlucht staat.

6.6 Op bestellingen waarin likeuren zijn opgenomen voert House of Goods van rechtswege een leeftijdscontrole uit. Wanneer de klant welke de bestelling plaatst jonger is dan 18 jaar dan is House of Goods gerechtigd de bestelling niet uit te voeren en in overleg met de klant het resterende deel van de bestelling uit te voeren of de bestelling te annuleren.

6.7 De in artikel 6.6 genoemde leeftijdscontrole vindt plaats op basis van de door de klant bij aanmelding opgegeven geboortedatum. House of Goods is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een door de klant al dan niet opzettelijk foutief ingevoerde geboortedatum en de gevolgen daarvan bij de levering van likeuren.


Artikel 7. Garantie

7.1 Garantie heeft geen betrekking op levensmiddelen anders dan levensmiddelen welke zich in een niet geopende verpakking bevinden en onderhevig zijn aan bederf nog voordat de uiterste houdbaarheidsdatum welke op de verpakking staat verstreken is.

7.2 Met betrekking tot produkten van derden is House of Goods tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van House of Goods, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien House of Goods aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 House of Goods is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat House of Goods is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.3 House of Goods voert geen bewerkingen uit op aangeboden levensmiddelen. Schade als gevolg van gezondheidsklachten ontstaan door afzonderlijke bestanddelen of combinaties van bestanddelen in deze levensmiddelen en originele verpakkingen ervan is op geen enkele mogelijke wijze verhaalbaar op House of Goods.

8.4 House of Goods is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van House of Goods aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan House of Goods toegerekend kunnen worden
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.6 House of Goods is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.7 Indien House of Goods aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van House of Goods beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.8 De aansprakelijkheid van House of Goods is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van House of Goods of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij House of Goods partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Privacy verklaring

 

 

Persoonsgegevens

Iets kopen op de website van House of Goods betekent dat wij een aantal gegevens van je nodig zullen hebben. Minimaal zijn dit je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres daar wij zonder deze gegevens geen bestelling voor je kunnen verzorgen.

Je geboortedatum heeft House of Goods nodig voor een speciale reden: ook likeuren zijn te koop bij House of Goods en vanwege wetgeving dient op die verkoop leeftijdscontrole plaats te vinden.

Wij zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid rondom het geven van deze informatie en doen daarom alles wat mogelijk is voor ons om deze gegevens af te schermen van de buitenwereld en deze veilig op te slaan. Dit vertaalt zich in onder andere de volgende maatregelen:

- de pagina waar je de persoonsgegevens invult is voorzien van een gecertificeerde SSL beveiliging, te herkennen aan het slotje in je browser en het adres van de pagina wat met https begint. Dit betekent dat de ingevulde informatie versleuteld wordt teruggestuurd en niet kan worden opgevangen door derden.

- Je persoonsgegevens voer je in via een betrouwbare e-commerce web-applicatie.

- Gegevens worden opgeslagen in een database welke als het gaat om zowel toegang als om locatie afgeschermd is met gebruikersnamen en wachtwoorden welke alleen bij House of Goods bekend zijn.

- De website en database worden gehost bij een uiterst professionele hosting provider met uitstekende referenties.

Je persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verzorgen van je bestelling. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden voor het toesturen van nieuws en aanbiedingen van House of Gods, echter alleen wanneer je daar zelf toestemming voor geeft.

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer door middel van iDeal of credit card wordt niet op de website van House of Goods afgehandeld; hiervoor hebben wij een professionele derde partij gecontracteerd welke geaccrediteerd en gecertificeerd is door de banken en credit card maatschappijen om betalings transacties te verwerken. Gegevens met betrekking tot bankrekeningen en credit cards worden dan ook niet door House of Goods opgeslagen.

Verzenden & retourneren

€ 3,95 bijdrage voor pakketpost en bestellingen boven € 50,00 géén verzendkosten. €5,00 verzend-toeslag voor zendingen naar België.

HoG zorgt er voor dat eigenlijk altijd alle artikelen op voorraad zijn. Artikelen die op voorraad zijn worden door ons standaard binnen 24 uur. Voor 17:00 besteld is de volgende dag in huis. 

Mocht er toch eens een keer iets niet op voorraad zijn, dan is dit, tijdens het bestellen, bij het artikel direct zichtbaar. Artikelen die zichtbaar op de site zijn blijven in principe in de collectie. Is het aantal dat je wilt bestellen niet op voorraad? Het zal dus automatisch door ons besteld worden. Tenzij er zich onverhoopt bijzondere omstandigheden voor doen zoals bijvoorbeeld extreme prijsverhogingen. Als je grote aantallen wilt bestellen, neem dan even contact met ons op via info@houseofgoods.nl dan zullen we je informeren over de te verwachten levertijden.


HoG verstuurt al haar bestellingen met de standaard pakket service van PostNL. Nadat je bestelling en betaling verwerkt zijn krijg je van HoG een e-mail over de status van je bestelling bij PostNL. PostNL zal altijd tot twee keer toe het pakket bij je aan de deur aanbieden, mocht dat nog niet lukken, dan kun je de bestelling afhalen op een postkantoor of postagentschap bij jou in de buurt.

HoG doet er alles aan om een bestelling aan je verwachtingen te laten voldoen. Maar het kan natuurlijk wel eens een keer tegenvallen. Geen nood, we horen dit namelijk graag van je omdat kwaliteit en gemak voor jou erg belangrijk is voor HoG. Laat het ons daarom weten als je ergens niet blij mee bent en we zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Mocht je toch iets terug willen sturen, let dan op de volgende bepaling:
Je bent gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 7 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Je dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@houseoftea.nl). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt je het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn beschadigde of bedorven artikelen zoals vermeld in de algemene voorwaarden op onze website.


Informatie aan derden

House of Goods zal nooit informatie rondom persoonsgegevens afgeven of verkopen aan derden, tenzij deze betrokken zijn bij het bestellings proces zoals bijvoorbeeld PostNL of de leverancier.

Indien je na het lezen nog vragen hebt over hoe House of Goods omgaat met privacy, neem dan contact met ons op via info@houseofgoods.nl.

Bij online bestellen kies je de optie 'afhalen in Gouda' simpelweg tijdens het afrekenen. Zo kun je de verzendkosten uitsparen of heb je gewoon een goede reden om ons assortiment van de verschillende webshops een keer in levende lijve te komen bekijken, voelen, proeven en ruiken!

Het adres van onze lekkernijen-shop:

House of Goods, Lange Groenendaal 80, 2801 LV, Gouda.

 

De openingstijden zijn:

Zondag: gesloten (koopzondag van 12:00-17:00)

Maandag: 09:00 - 17:30

Dinsdag: 09:00 - 17:30

Woensdag: 09:00 - 17:30

Donderdag: 09:00 - 21:00

Vrijdag: 09:00 - 17:30

Zaterdag: 09:30 - 17:00

Buiten onze openingstijden is afhalen in overleg mogelijk. Mail dan naar info@houseofgoods.nl

Graag tot ziens!

€ 3,95 bijdrage voor pakketpost en bestellingen boven € 50,00 géén verzendkosten. €5,00 verzend-toeslag voor zendingen naar België.

HoG zorgt er voor dat eigenlijk altijd alle artikelen op voorraad zijn. Artikelen die op voorraad zijn worden door ons standaard binnen 24 uur. Voor 17:00 besteld is de volgende dag in huis.

Mocht er toch eens een keer iets niet op voorraad zijn, dan is dit, tijdens het bestellen, bij het artikel direct zichtbaar. Artikelen die zichtbaar op de site zijn blijven in principe in de collectie. Is het aantal dat je wilt bestellen niet op voorraad? Het zal dus automatisch door ons besteld worden. Tenzij er zich onverhoopt bijzondere omstandigheden voor doen zoals bijvoorbeeld extreme prijsverhogingen. Als je grote aantallen wilt bestellen, neem dan even contact met ons op via info@houseofgoods.nl dan zullen we je informeren over de te verwachten levertijden.


HoG verstuurt al haar bestellingen met de standaard pakket service van PostNL. Nadat je bestelling en betaling verwerkt zijn krijg je van HoG een e-mail over de status van je bestelling bij PostNL. PostNL zal altijd tot twee keer toe het pakket bij je aan de deur aanbieden, mocht dat nog niet lukken, dan kun je de bestelling afhalen op een postkantoor of postagentschap bij jou in de buurt.

HoG doet er alles aan om een bestelling aan je verwachtingen te laten voldoen. Maar het kan natuurlijk wel eens een keer tegenvallen. Geen nood, we horen dit namelijk graag van je omdat kwaliteit en gemak voor jou erg belangrijk is voor HoG. Laat het ons daarom weten als je ergens niet blij mee bent en we zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Mocht je toch iets terug willen sturen, let dan op de volgende bepaling:
Je bent gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 7 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Je dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail (info@houseofgoods.nl). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt je het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Uitzonderingen hierop zijn beschadigde of bedorven artikelen zoals vermeld in de algemene voorwaarden op onze website.

Service en informatie
Artikel 1. Algemeen

1.1 Overal waar in deze algemene voorwaarden House of Goods wordt genoemd valt onder die benoeming de entiteit House of zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 53378261 alsmede de personen die volgens hetzelfde register gemachtigd zijn te handelen uit naam van House of.

1.2 Deze voorwaarden hebben betrekking op elke overeenkomst die gesloten wordt met House of Goods aangaande de verkoop en levering van koffie, thee, chocolade, craftbieren en serviesgoed.

1.3 Deze algemene voorwaarden sluiten elke andere algemene voorwaarden uit en gelden voor elke bestelling gedaan bij House of Goods.

1.4 Wijzigingen van, toevoegingen aan of afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 Een exemplaar van deze voorwaarden is opvraagbaar via de contact pagina op de website van House of Goods.

1.6 House of Goods is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 2. Assortiment en bestellen

2.1 Alle aanbiedingen van House of Goods, gedaan via de website of schriftelijk, zijn vrijblijvend, niet bindend, zolang de voorraad strekt en / of geldig tot en met de eventuele datum vermeld met de aanbieding, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 House of Goods doet al het mogelijke alle informatie met betrekking tot naamgeving, omschrijving, specificaties, gewichten en hoeveelheden van aangeboden producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw als mogelijk te vermelden. Beperkte afwijkingen hierop zijn toelaatbaar zonder dat deze leiden tot een wezenlijk andere leveringsverplichting voor House of Goods.

2.3 Door House of Goods omschreven smaken, geuren en kleuren van door House of Goods aangeboden levensmiddelen zijn subjectief, vertolken niet noodzakelijk de mening van de klant en derhalve kunnen aan deze omschrijvingen geen rechten ontleend worden.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De via e-mail of schriftelijk door House of Goods verzonden orderbevestiging is de enig geldige bevestiging van het tot stand komen van een overeenkomst. Uitzonderingen hierop zijn contante verkoop en bestellingen welke vooruitbetaald zijn.

3.2 De verstuurde bevestiging, wijziging of annulering van een bestelling geeft de overeenkomst juist weer, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door de klant.


Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen op de website en in schriftelijke aanbiedingen van House of Goods zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aan een bestelling worden kosten voor handling en verzending toegevoegd, de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de omvang en waarde van de bestelling.

4.2 Betaling geschiedt voorafgaand aan het verwerken en versturen van elke bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van een iDeal transactie, een online credit card transactie of een overboeking via bank of giro.

4.3 House of Goods beschouwt een betaling pas als succesvol wanneer deze door de financiele instelling welke de betaling verwerkt of door de door House of Goods aangewezen partij welke de betaling afhandelt als succesvol is bevestigd.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door House of Goods in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van House of Goods totdat de klant alle verplichtingen uit de met House of Goods gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


Artikel 6. Levering en verzending

6.1 De levertijden vermeld op de website van House of Goods zijn indicatief, er kunnen zich hierop uitzonderingen voordoen. House of Goods is voor overschrijding van de levertijd niet aansprakelijk tenzij overduidelijk en aantoonbaar sprake is van grove nalatigheid.

6.2 In beginsel wordt een bestelling verstuurd op het moment dat deze compleet op voorraad is, echter in overleg of op grond van door House of Goods toegeëigend recht kan een bestelling in gedeelten verstuurd worden.

6.3 Bestellingen worden verstuurd met de standaard pakketservice van PostNL. Bij niet thuis wordt de bestelling voor een tweede keer aangeboden. Bij een tweede niet thuis wordt de bestelling voor een periode van twee weken achtergehouden op een postkantoor of postagentschap in de buurt waarna de bestelling retour gaat.

6.4 Het risico van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling tijdens het verzendings proces tot aan aflevering is voor rekening van House of Goods, onder de voorwaarde dat een beschadigde of incomplete bestelling als zodanig wordt gemeld door de klant, bij voorkeur via e-mail, binnen 36 uur na aflevering. House of Goods aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van beschadiging, verlies of incompleet raken van een bestelling anders dan de aanschafprijs en kosten voor handling en verzending door de klant betaald voor het beschadigde, incomplete of verloren deel van de bestelling. De klant heeft in een dergelijk geval de keuze tussen een kostenloos vervangend gelijk product of restitutie van gedane betaling voor het beschadigde, incomplete of verloren deel van de bestelling.

6.5 Onder de in artikel 6.5 genoemde beschadigingen vallen, wanneer het product een levensmiddel betreft, tevens gevallen van bederf of open verpakkingen waardoor het levensmiddel in direct contact met de buitenlucht staat.

6.6 Op bestellingen waarin likeuren zijn opgenomen voert House of Goods van rechtswege een leeftijdscontrole uit. Wanneer de klant welke de bestelling plaatst jonger is dan 18 jaar dan is House of Goods gerechtigd de bestelling niet uit te voeren en in overleg met de klant het resterende deel van de bestelling uit te voeren of de bestelling te annuleren.

6.7 De in artikel 6.6 genoemde leeftijdscontrole vindt plaats op basis van de door de klant bij aanmelding opgegeven geboortedatum. House of Goods is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een door de klant al dan niet opzettelijk foutief ingevoerde geboortedatum en de gevolgen daarvan bij de levering van likeuren.


Artikel 7. Garantie

7.1 Garantie heeft geen betrekking op levensmiddelen anders dan levensmiddelen welke zich in een niet geopende verpakking bevinden en onderhevig zijn aan bederf nog voordat de uiterste houdbaarheidsdatum welke op de verpakking staat verstreken is.

7.2 Met betrekking tot produkten van derden is House of Goods tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van House of Goods, de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien House of Goods aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 House of Goods is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat House of Goods is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.3 House of Goods voert geen bewerkingen uit op aangeboden levensmiddelen. Schade als gevolg van gezondheidsklachten ontstaan door afzonderlijke bestanddelen of combinaties van bestanddelen in deze levensmiddelen en originele verpakkingen ervan is op geen enkele mogelijke wijze verhaalbaar op House of Goods.

8.4 House of Goods is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van House of Goods aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan House of Goods toegerekend kunnen worden
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.6 House of Goods is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.7 Indien House of Goods aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van House of Goods beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.8 De aansprakelijkheid van House of Goods is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van House of Goods of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij House of Goods partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Privacy verklaring
Persoonsgegevens

Iets kopen op de website van House of Goods betekent dat wij een aantal gegevens van je nodig zullen hebben. Minimaal zijn dit je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres daar wij zonder deze gegevens geen bestelling voor je kunnen verzorgen.

Je geboortedatum heeft House of Goods nodig voor een speciale reden: ook likeuren zijn te koop bij House of Goods en vanwege wetgeving dient op die verkoop leeftijdscontrole plaats te vinden.

Wij zijn ons zeer bewust van de gevoeligheid rondom het geven van deze informatie en doen daarom alles wat mogelijk is voor ons om deze gegevens af te schermen van de buitenwereld en deze veilig op te slaan. Dit vertaalt zich in onder andere de volgende maatregelen:

- de pagina waar je de persoonsgegevens invult is voorzien van een gecertificeerde SSL beveiliging, te herkennen aan het slotje in je browser en het adres van de pagina wat met https begint. Dit betekent dat de ingevulde informatie versleuteld wordt teruggestuurd en niet kan worden opgevangen door derden.

- Je persoonsgegevens voer je in via een betrouwbare e-commerce web-applicatie.

- Gegevens worden opgeslagen in een database welke als het gaat om zowel toegang als om locatie afgeschermd is met gebruikersnamen en wachtwoorden welke alleen bij House of Goods bekend zijn.

- De website en database worden gehost bij een uiterst professionele hosting provider met uitstekende referenties.

Je persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verzorgen van je bestelling. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden voor het toesturen van nieuws en aanbiedingen van House of Gods, echter alleen wanneer je daar zelf toestemming voor geeft.

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer door middel van iDeal of credit card wordt niet op de website van House of Goods afgehandeld; hiervoor hebben wij een professionele derde partij gecontracteerd welke geaccrediteerd en gecertificeerd is door de banken en credit card maatschappijen om betalings transacties te verwerken. Gegevens met betrekking tot bankrekeningen en credit cards worden dan ook niet door House of Goods opgeslagen.


Informatie aan derden

House of Goods zal nooit informatie rondom persoonsgegevens afgeven of verkopen aan derden, tenzij deze betrokken zijn bij het bestellings proces zoals bijvoorbeeld PostNL of de leverancier.

Indien je na het lezen nog vragen hebt over hoe House of Goods omgaat met privacy, neem dan contact met ons op via info@houseofgoods.nl.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 House of Goods | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.